ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

Az Alex Optika Kft (önálló képviselője Szabó Sándor, 9400 Sopron, Várkerület 47., a továbbiakban, Alex Optika, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel ezen tájékoztatóban, valamint az európai és a hazai jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Alex Optika Adatkezelései tájékoztatója elérhető a https://alexoptika.hu/adatvedelem címen.

Az Alex Optika fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdése esetén, kérjük, az info@alexoptika.hu e-mail címen keresztül vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

Az Alex Optika elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Alex Optika a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az Alex Optika az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. AZ ALEX OPTIKA tevékenységét szabályozó adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

Az Alex Optika adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LXXVI. törvény – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt. tv.);
 5. évi CLIV törvény – az egészségügyről;
 6. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
 7. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;

 

 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK
 • Adatfeldolgozó”: az adatkezelő nevében és utasítására személyes adatokat kezelő személy, szervezet, vagy vállalkozás.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, így: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, meg-változtatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb.
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, vagyis Ön.
 • Érintett hozzájárulása: az érintett – vagyis Ön, – miután megfelelően tájékoztatták önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez, ami lehet írásos nyilatkozat vagy konkrét félreérthetetlen cselekedet is.
 • Jogos érdek: valamely vonatkozó jogszabállyal összhangban levő indokkal alátámasztott az adatkezelőnél, vagy más személynél adatkezeléssel járó és ezzel az adatkezeléssel közvetlen kapcsolatban álló, konkrétan meghatározott, létező előny. A vonatkozó konkrét meghatározásokat az 5.pont és alpontjai tartalmazzák
 • Megfelelő tájékoztatás: az az információ közlés, amely során ismertetik Önnel a jogait, tájékoztatják a hozzájárulása megadásának, megtagadásának, vagy az Öntől várt személyes adatok elmaradásának lehetséges következményekről.
 • Személyes adat: Önre vonatkozó bármely információ, amely alkalmas a beazonosítására; például a neve, száma, helymeghatározó adata, online azonosító adata, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális helyzetére vonatkozó egy vagy több adata.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK

Az Alex Optika tevékenységének adatkezelései az alábbiakon alapulnak:

 1. érintett hozzájárulásán, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont;
 2. szerződés teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont;
 3. adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont;
 4. az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont;

 

Az érintett – vagyis az Ön – hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az Alex Optika a felvett adatokat további, külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti, amennyien ez jogi kötelezettség teljesítése céljából, avagy az adatkezelő vagy az érintetten kívüli személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük partereinket.

Az adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személynek csak jogszabályi rendelkezés esetén adja át, vagy ha Ön ahhoz a megfelelő tájékoztatását követően előzetesen hozzájárult.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adatait adja meg, akkor, mint adatközlő kötelessége az érintettől az adatközlésre vonatkozó hozzájárulását beszerezni, és az érintettet – dokumentált módon – tájékoztatni arról, hogy a szerződésében foglalt feladatainak ellátása érdekében az Alex Optika kezeli az érintett személyes adatait. Az érintettnek adott tájékoztatóban ki kell térnie az adatkezelési folyamatban meghatározott tevékenységnek megfelelő, az alábbiakban részletezett adatkezelési szabályokra.

 

Adatfeldolgozók:

Személyes adatok feldolgozásához az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe

 

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Azokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig kezelhetik.

 

 

 1. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

5.1. LÁTÁSVIZSGÁLAT

Az adatkezelési folyamat célja: A kliens részére a legoptimálisabb látásjavító segédeszköz ajánlása, és szükség esetén javaslattétel szemorvosi vizsgálatra.

 

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Alex Optikánál látásvizsgálatra megjelenik.

 

A kezelt adatok forrása: az érintett

 

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Mire használjuk Adatközlés / adattovábbítás
Név beazonosítás a) érintett hozzájárulása

c) jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi XLVII. törvény)

A 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott 30 év ·  Vizsgálati kartonra felvétel

·  munkalapra rávezetésre kerül

·  nincs
Születési dátum megfelelő látásjavító segédeszköz ajánlása ·  Vizsgálati kartonra felvétel

·  részkövetkeztetés az állapotra a végkövetkeztetéshez

meglévő látásjavító segédeszköz dioptriája
belgyógyászati betegség
gyógyszerek, amelyeket szed
szembetegsége van-e
milyen szemműtétje volt
panasz
refrakció érték ·  közelítő érték meghatározása a korrekcióhoz és a végkövetkeztetéshez
látásélesség ·  látásélesség megállapításához

·  végkövetkeztetéshez

új látásjavító segédeszköz dioptriája látásjavító segédeszköz ajánlásához kiinduló adat ·  munkalapra rávezetésre kerül
szemnyomás és réslámpás vizsgálat értéke és abból levont következtetés szem egészségi állapotának megítélése és az egészségestől való elkülönítése a) érintett hozzájárulása

c) jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi XLVII. törvény)

A 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott 30 év ·  egészségügyi szűrés ·  nincs

 

Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A vizsgálat elmaradása.

 

 

5.2. MUNKALAP KIÁLLÍTÁSA, GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE, JAVÍTÁS MEGRENDELÉSE

Az adatkezelési folyamat célja: A látásjavító segédeszköz megrendelése és szükség esetén a javítása.

 

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Alex Optikánál látásjavító segédeszközt megrendelhet, vásárolhat, vagy javíttathat.

 

A kezelt adatok forrása: az érintett

 

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Mire használjuk Adatközlés / adattovábbítás
Vásárló neve ·  Az előzőleg megrendelt látásjavító segédeszköz. vásárlóhoz kapcsolása

·  Megrendeléshez (garancia kártya kiállítása)

·  garancia érvényesítése, javítás megrendelése

·  Beazonosítás

b) szerződés teljesítése

c) jogi kötelezettség teljesítése

·1997. évi 77. törvény

·2000. évi C. törvény

Papír alapú munkalapot az ötödik év végéig

számítógépben 30 év

·  Munkalapra

·  Éves munkalap nyilvántartásba (Excel)

Gyártók megrendelői felületére rögzítésre kerül

·  Garanciális adatlapra rákerül

az Adatkezelők táblázatban felsoroltak részére
Vásárló telefonszáma vagy e-mail címe ·  Beazonosítás a telefonon vagy e-mail-ben leadott megrendeléshez

·  Értesítés megrendelt termékről

b) szerződés teljesítése 2000. évi C. törvény értelmében 8 év ·  Munkalapra

·  Éves munkalap nyilvántartásba (Excel)

nincs
Vásárló egészségügyi adatai:

SPH, CYL, AX, ADD, PD,EP, BC

·  Megrendeléshez

·  garancia érvényesítése

b) szerződés teljesítése

c) jogi kötelezettség teljesítése

·1997. évi 77. törvény

·2000. évi C. törvény

Papír alapú munkalapot az ötödik év végéig

számítógépben 30 év

·  Munkalapra

·  Éves munkalap nyilvántartásba (Excel)

·  Gyártók megrendelői felületére rögzítésre kerül

·  Garanciális adatlapra rákerül

az Adatkezelők táblázatban felsoroltak részére

 

Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

 

Adatkezelők

Cégnév Székhely
Carl Zeiss Vision Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146
Noptiker Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 12.
Hoya Lens Hungary Zrt. 1152 Budapest Telek u. 3.
Essilor Optika Kft. 1152 Budapest Szentmihályi út 137.

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtásának, tevékenység elvégzésének elmaradása.

 

 

5.3. SZÁMLA KIÁLLÍTÁS

Az adatkezelési folyamat célja: A jogszabálynak megfelelő számla kiállítása.

 

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Alex Optikánál látásjavító segédeszközt megrendelt, vásárolt, vagy javíttat.

 

A kezelt adatok forrása: az érintett

 

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Mire használjuk Adatközlés / adattovábbítás
Vásárló neve számla kiállításához b) szerződés teljesítése

c) jogi kötelezettség teljesítése

·2000. évi C. törvény

2000. évi C. törvény értelmében 8 év ·  számlára kerül ·  nincs
Vásárló címe
Egészségkártya szám, vagy tagsági azonosító szám

 

Adatkezelés módja: papír alapú,

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

 

Adatfeldolgozók: nincs

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számla nem kerül kiállításra csak blokkot kap a vásárló.

 

 

 

 

 

5.4. Képfelvétel

Az adatkezelési folyamat célja: Vagyonvédelem: az üzlet termékeinek, leltári tárgyainak védelme, továbbá azon számítógépek vagyonvédelmének kiegészítése, amelyen a kliensek egészégügyi adatait is tároljuk.

 

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Alex Optika Sopron Plazában, illetve a Várkerületen lévő üzletébe belép.

 

A kezelt adatok forrása: az érintett,

 

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés időtartamának meghatározásával):

Adat kategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Mire használjuk
Videófelvétel ·  Vagyonvédelem:

o  az üzlet termékeinek, leltári tárgyainak, egészégügyi adatokat tároló számítógépek védelme

·  Konfliktusok tisztázása

a) érintett hozzájárulása 3 nap · amennyiben szükséges a hatóság részére bizonyítékul szolgál

 

Kamera látótere:

2

 

Adat kategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Mire használjuk
Videófelvétel ·  Vagyonvédelem:

o  az üzlet termékeinek, leltári tárgyainak, egészégügyi adatokat tároló számítógépek védelme

·  Konfliktusok tisztázása

a) érintett hozzájárulása 3 nap · amennyiben szükséges a hatóság részére bizonyítékul szolgál

Kamera látótere:

 1

 Adatkezelés módja: elektronikus

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

 

Adattovábbítás: nincs

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A felvétel meghiúsulása.

 

 

 1. A HONLAP ADATKEZELÉSEI

6.1. A HTTPS://ALEXOPTIKA.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A https://alexoptika.hu weblap google analytics kóddal van ellátva, ezért meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza és tömbösített statisztikát készít a felhasználók tevékenységéről, így adott eseteben az Ön tevékenységéről, ezért a felhasználó pontos visszakövetésére nincs lehetőség.

Cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének, vagyis Önnek az azonosítására nem törekszik.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.

 

Az adatkezelés jogalapja: d) jogos érdek érvényesítése: cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Arra kattintva a külső szolgáltató szerverére kerül, ami közvetlenül a felhasználó, vagyis az Ön számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó, vagyis az Ön böngészőjével való közvetlen kommunikáció során felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett, vagyis az Ön azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Egyéb információk:

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók, így az Ön számítógépei, mobil eszközei egyértelműen beazonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató, így adott esetben Ön is.

 

 

6.2. A HTTPS://ALEXOPTIKA.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

Oldalunk nem használ Cookie-t.

 

 

 1. KAPCSOLATFELVÉTEL

AZ ALEX OPTIKA ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresne bennünket, akkor a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba.

Az Alex Optika minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

 

 1. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg vonatkozó jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetnek bennünket, mint adatkezelőt.

Az Alex Optika a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Alex Optika számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és a telephelyén találhatók meg.

 

Az Alex Optika a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alex Optika az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Alex Optika a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Alex Optika az adatkezelés során biztosítja

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Alex Optika a papíralapra felvett anyagokat az előírt tárolási időig zárt szekrényben tárolja, és a meghatározott tárolási időt követően megsemmisíti, amiről feljegyzést készít.

 

Az Alex Optika gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja, azokat illetéktelen részére nem teszi elérhetővé, továbbá a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi mindazokat a műszaki és informatikai, intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a szervezeti, szervezési és eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelés biztonságának védelmének megvalósulásukhoz szükségesek, és amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

 

Az Alex Optika valamint a partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Alex Optika Kft.

Önálló képviselője: Szabó Sándor

Székhely: 9400 Sopron, Várkerület 47.

Cégjegyzékszám/hatósági nyilvántartásba vétel száma: Cg.08-09-008040

A bejegyző bíróság megnevezése: Soproni Járásbíróság

Adószám: 11796952-2-08

Telefonszám: +36 99 342 794

E-mail: info@alexoptika.hu

 

 1. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az érintett, vagyis Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jog adta lehetőségek keretei között – a törlését és „elfeledtetését”, a visszavonását, a korlátozását, továbbá élhet a tiltakozási jogával.

 

Az Ön kérésére írásbeli tájékoztatást adunk Önnek a nálunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön adatait. Élve adathordozási jogával kérheti, hogy adjuk ki Önnek az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, annak érdekében, hogy Ön ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa.

 

Ön, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit írásban, a fent közölt elérhetőségeinken, illetve az adat felvételénél jelzett módon részünkre bármikor megküldheti, benyújthatja.

 

Amennyiben kérését Ön nem személyesen, vagy meghatalmazottja útján juttatja el hozzánk, úgy – a jogi kötelezettségünk adta lehetőségek keretei között – csak abban az esetben teszünk eleget kérésének, ha Ön egyértelműen beazonosítható e-mail címéről küldi.

 

Amennyiben az adataival kapcsolatban jogsértést tapasztal akkor élhet a bírósághoz fordulás és/vagy, hatósághoz fordulás jogával.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés történik, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést és a következőkről információt kapjon:

 • melyek az adatkezelés céljai;
 • melyek az érintett személyes adatok kategóriái;
 • kik azon címzettek, akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • mennyi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotást, amennyiben igen akkor mi az abban alkalmazott logika; az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

Kérésére – hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, – a nálunk kezelt adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. A kért információkat az Alex Optika elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

Ön kérheti az Alex Optika által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez, „elfeledtetéshez” való jog:

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alex Optika indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • Ön, mint érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ön esetében elsőbbséget élvező jogot – ha van olyan – az 5. pontban közöljük;
 • a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatait ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön a személyes adatait, és az előző bekezdés értelmében azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az általa az Ön nyilvánosságra hozott adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatok törlése, „elfeledtetése” nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelésre szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságának biztosításához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségünk teljesítése érdekében;
 • közérdekből vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogszabály által előírt feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő esetekben;
 • archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból;
 • statisztikai célból;
 • közérdek teljesítése érdekében; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Így Ön nem kérheti a nyilvántartásunkból azon adatainak törlését, addig amíg és amelyekre:

 • a 2000. évi C. törvény a számvitelről adatkezelési és őrzési kötelezettséget ír elő;

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az adatkezelés korlátozása nem más, mint az Adatkezelés (lásd 3.pont) felfüggesztése.

Az érintett kérésére az Alex Optika korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatai törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alex Optika jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Ön, mint érintett hozzájárulásával;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből

lehet kezelni.

Az Alex Optika az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult – hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik – arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa.

 

Tiltakozás joga:

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak

 • közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jog végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen;
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Ön esetében elsőbbséget élvező jogot – ha van olyan – az 5. pontban közöljük.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Alex Optika a tevékenységének végzése során automatizált döntéshozatali és profilalkotási módszert nem használ.

 

Visszavonás joga:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonást követő adatkezelést tiltja, kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben. Ön esetében elsőbbséget élvező jogot – ha van olyan – az 5. pontban közöljük.

 

Eljárási szabályok:

Az Alex Optika indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a meghozott intézkedésekről. Szükség esetén, – figyelembe véve a kérelem összetettségét és azok számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alex Optika a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön azt másként nem kéri, a tájékoztatás elektronikus úton kerül kiadásra.

Amennyiben az Alex Optika késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmére vonatkozóan, akkor tájékoztatnia kell Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Alex Optika a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ biztosításával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az Alex Optika az Önnek küldött tájékoztatójában jogi kötelezettségre, jogszabályi engedélyre, jogi korlátozásra vagy bárminemű jogkövetkezményre úgy hivatkozhat, hogy a hivatkozott jogszabály paragrafusát és bekezdését, valamint a szakasz idézését is leírja a tájékoztatójába.

 

Az Alex Optika minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akinek a személyes adatot továbbította, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önt, a kérésére ezen címzettekről is tájékoztatjuk.

Az információk elektronikus formátumban kerülnek kiadásra, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult, sérelemdíjat követelhet. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó közös felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó is mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Ön, mint érintett a jogainak megsértése esetén az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz (https://birosag.hu/) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu